BN1
homebody
2023年度數學速算比賽 毛筆書法比賽 母親咭設計比賽 守時頒獎 班際足球比賽
排球-下手掂球比賽 排球比賽 第二十五屆學界柔道比賽 第四十一屆校際歌唱比賽 閱冠王
手球比賽獲獎學生 校內羽毛球獲獎學生 校內兵乓球獲獎學生 舞龍比賽獲獎學生 獲發欣賞關懷襟章學生
柔道比賽得獎學生 揮毫比賽得獎者 填色比賽得獎者 領袖生嘉許 樂施會致送紀念品
DFC比賽頒獎 守時獎勵計劃頒奬 第一段閱冠王 硬筆書法比賽校內頒獎 硬筆書法比賽校外頒獎
「致敬英雄」傳承林則徐愛國精神繪畫比賽 中小守時奬勵計劃 低小守時奬勵計劃 高小守時奬勵計劃 第七屆青少年藝術匯演比賽
大灣盃跆拳道國際系列賽2023 大灣區柔道比賽 第39屆青少年健康無煙酒繪畫比賽2023 第七屆央音青少年藝術展演 新加坡SRIMF萊佛士國際青少年藝術節初賽-二等奬